روز سوم از مرحله رفت لیگ دسته اول ملی بسکتبال  کشور در گروه های A ، B و G در شهرهای اراک ، گرگان و فرخشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ در  روز سوم دور رفت ليگ دسته يك ملي  بسکتبال اقايان در گروه های A ، B و G نتایج زیررقم خورد.

گروه :A

ميزبان : اتحاد نوين اراك

خانه بسكتبال اسداباد٨٧مبتكران تهران٩٠

اتحاد نوين مركزي ٥٥شاهو كردستان٧٥

گروه: B

ميزبان : خانه بسكتبال گرگان

خانه بسكتبال گنبد٤٩جوانان(٢٠٢٤)٦٨

خانه بسكتبال گرگان ٦٦شوان گروه پارسه گرمسار ٧٨

گروه: G

ميزبان : فرخ دانه كيميا فرخشهر

اميدجوان اسپادانا اصفهان٧٥جنوب نوين بندر ماهشهر ٧٤

مس شهربابك ٨١فرخ دانه كيميا فرخشهر٧٢