رئیس فدراسیون بسکتبال، سرپرست جدید هیات خوزستان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در حکمی مسعود امینی باغبادرانی را به عنوانسرپرست هیات بسکتبال استان خوزستان معرفی کرد.

وی به پیشنهاد مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خوزستان و با موافقت رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان تا برگزاری مجمعمسئولیت این هیات را برعهده گرفته است.