در استمرار برنامه های استعدادیابی فدراسیون بسکتبال؛ مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی بسکتبال  دختران زیر ۱۶ سال،متولدین یازده  دیماه ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در سالن بسکتبال آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرحله اول برنامه جامع استعدادیابی بسکتبال  دختران زیر ۱۶ سال،متولدین یازدهم دیماه ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ در سالنبسکتبال آزادی برگزار شد.

در این اردو  استعدادهایی از استان های منطقه یک استعدادیابی شامل تهران،سمنان،قم،مازندزان،خراسان جنوبی،خراسانرضوی،خراسان شمالی و گلستان حضور داشتند.

مربیان استان ها در این برنامه همکاری کامل دارند و نظارت مداوم از طریق این مربیان انجام می شود.

در این مرحله تست های عملکردی و فیزیکی و همچنین شاخصه های مهارتی و فنی مورد ارزیابی کامل قرار گرفت.برنامه فنی جامعشامل برنامه آمادگی جسمانی و توسعه فنی فردی در اختیار مربیان و بازیکنان استان ها قرار گرفت

در مراحل بعدی میزان پیشرفت و توسعه‌ی بازیکنان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .