انالله و انالیه راجعون 

مراسم ختم استاد گرانقدر #سیدعباس_مقدس_زاده 

چهره ی ماندگار داوری بسکتبال ایران 

 دوشنبه ۱۲  دیماه ۱۴۰۱_ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷

مسجد الرضا  واقع در خیابان سهروردی خیابان عشقیار میدان نیلوفر