با نزدیک شدن به پایان دور رفت، برنامه دور برگشت لیگ برتر بسکتبال مردان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال برنامه دور برگشت لیگ برتر بسکتبال مردان را اعلام کرد.

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

 

تیم ها : 1-پالایش نفت آبادان-2-شهرداری گرگان-3-شیمیدر قم-4-پتروشیمی بندرامام-5-ذوب آهن اصفهان-6-توفارقان”آذرشهر”-7-رعد پدافند هوایی شهرکرد-8-صنعت مس کرمان-9-آویژه صنعت پارسا- 10-مهرام تهران-11-نیروی زمینی-12-شورا و شهرداری قزوین-13-شهرداری بندرعباس-14-اکسون تهران

 

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
اول پنجشنبه

5/10/1398

18:00 اکسون تهران پالایش نفت آبادان تهران
16:15 شهرداری گرگان شهرداری بندرعباس گرگان
16:00 شورا و شهرداری قزوین شیمیدر قم قزوین
16:00 پتروشیمی بندرامام نیروی زمینی شهرک بعثت “ممکو”
16:00 مهرام تهران ذوب آهن اصفهان تهران
16:00 توفارقان”آذرشهر” آویژه صنعت پارسا آذرشهر
16:00 صنعت مس کرمان رعد پدافند هوایی شهرکرد کرمان
دوم پنجشنبه

12/10/1398

16:00 پالایش نفت آبادان شهرداری بندرعباس آبادان
16:00 اکسون تهران شورا و شهرداری قزوین تهران
18:00 نیروی زمینی شهرداری گرگان تهران
16:00 شیمیدر قم مهرام تهران قم
16:00 آویژه صنعت پارسا پتروشیمی بندرامام مشهد
16:00 ذوب آهن اصفهان صنعت مس کرمان اصفهان
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد توفارقان”آذرشهر” شهرکرد
سوم دوشنبه

16/10/1398

16:00 شورا و شهرداری قزوین پالایش نفت آبادان قزوین
16:00 شهرداری بندرعباس نیروی زمینی بندرعباس
16:00 مهرام تهران اکسون تهران تهران
16:15 شهرداری گرگان آویژه صنعت پارسا گرگان
16:00 صنعت مس کرمان شیمیدر قم کرمان
16:00 پتروشیمی بندرامام رعد پدافند هوایی شهرکرد شهرک بعثت “ممکو”
16:00 توفارقان”آذرشهر” ذوب آهن اصفهان آذرشهر
چهارم پنجشنبه

19/10/1398

16:00 پالایش نفت آبادان نیروی زمینی آبادان
16:00 شورا و شهرداری قزوین مهرام تهران قزوین
16:00 آویژه صنعت پارسا شهرداری بندرعباس مشهد
16:00 اکسون تهران صنعت مس کرمان تهرام
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد شهرداری گرگان شهرکرد
16:00 شیمیدر قم توفارقان”آذرشهر” قم
16:00 ذوب آهن اصفهان پتروشیمی بندرامام اصفهان

 

 

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
پنجم دوشنبه

23/10/1398

16:00 پالایش نفت آبادان مهرام تهران آبادان
16:00 نیروی زمینی آویژه صنعت پارسا تهران
16:00 صنعت مس کرمان شورا و شهرداری قزوین کرمان
16:00 شهرداری بندرعباس رعد پدافند هوایی شهرکرد بندرعباس
16:00 توفارقان”آذرشهر” اکسون تهران آذرشهر
16:15 شهرداری گرگان ذوب آهن اصفهان گرگان
16:00 پتروشیمی بندرامام شیمیدر قم شهرک بعثت “ممکو”
ششم پنجشنبه

26/10/1398

16:00 آویژه صنعت پارسا پالایش نفت آبادان مشهد
18:00 مهرام تهران صنعت مس کرمان تهران
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد نیروی زمینی شهرکرد
16:00 شورا و شهرداری قزوین توفارقان”آذرشهر” قزوین
16:00 ذوب آهن اصفهان شهرداری بندرعباس اصفهان
16:00 اکسون تهران پتروشیمی بندرامام تهران
16:00 شیمیدر قم شهرداری گرگان قم
هفتم دوشنبه

30/10/1398

16:00 پالایش نفت آبادان صنعت مس کرمان آبادان
16:00 آویژه صنعت پارسا رعد پدافند هوایی شهرکرد مشهد
16:00 توفارقان”آذرشهر” مهرام تهران آذرشهر
16:00 نیروی زمینی ذوب آهن اصفهان تهران
16:00 پتروشیمی بندرامام شورا و شهرداری قزوین شهرک بعثت “ممکو”
16:00 شهرداری بندرعباس شیمیدر قم بندرعباس
16:15 شهرداری گرگان اکسون تهران گرگان
هشتم پنجشنبه

3/11/1398

16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد پالایش نفت آبادان شهرکرد
16:00 صنعت مس کرمان توفارقان”آذرشهر” کرمان
16:00 ذوب آهن اصفهان آویژه صنعت پارسا اصفهان
16:00 مهرام تهران پتروشیمی بندرامام تهران
16:00 شیمیدر قم نیروی زمینی قم
16:00 شورا و شهرداری قزوین شهرداری گرگان قزوین
18:00 اکسون تهران شهرداری بندرعباس تهران
نهم دوشنبه

7/11/1398

16:00 پالایش نفت آبادان توفارقان”آذرشهر” آبادان
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد ذوب آهن اصفهان شهرکرد
16:00 پتروشیمی بندرامام صنعت مس کرمان شهرک بعثت “ممکو”
16:00 آویژه صنعت پارسا شیمیدر قم مشهد
16:15 شهرداری گرگان مهرام تهران گرگان
16:00 نیروی زمینی اکسون تهران تهران
16:00 شهرداری بندرعباس شورا و شهرداری قزوین بندرعباس

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور

سال 99-98

هفته روز و تاریخ ساعت مسابقه تیم “روشن” تیم “تیره” محل برگزاری
دهم پنجشنبه

10/11/1398

16:00 ذوب آهن اصفهان پالایش نفت آبادان اصفهان
16:00 توفارقان”آذرشهر” پتروشیمی بندرامام آذرشهر
16:00 شیمیدر قم رعد پدافند هوایی شهرکرد قم
16:00 صنعت مس کرمان شهرداری گرگان کرمان
16:00 اکسون تهران آویژه صنعت پارسا تهران
18:00 مهرام تهران شهرداری بندرعباس تهران
16:00 شورا و شهرداری قزوین نیروی زمینی قزوین
یازدهم دوشنبه

14/11/1398

16:00 پالایش نفت آبادان پتروشیمی بندرامام آبادان
16:00 ذوب آهن اصفهان شیمیدر قم اصفهان
16:15 شهرداری گرگان توفارقان”آذرشهر” گرگان
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد اکسون تهران شهرکرد
16:00 شهرداری بندرعباس صنعت مس کرمان بندرعباس
16:00 آویژه صنعت پارسا شورا و شهرداری قزوین مشهد
16:00 نیروی زمینی مهرام تهران تهران
دوازدهم پنجشنبه

17/11/1398

16:00 شیمیدر قم پالایش نفت آبادان قم
16:00 پتروشیمی بندرامام شهرداری گرگان شهرک بعثت “ممکو”
18:00 اکسون تهران ذوب آهن اصفهان تهران
16:00 توفارقان”آذرشهر” شهرداری بندرعباس آذرشهر
16:00 شورا و شهرداری قزوین رعد پدافند هوایی شهرکرد قزوین
16:00 صنعت مس کرمان نیروی زمینی کرمان
16:00 مهرام تهران آویژه صنعت پارسا تهران
سیزدهم دوشنبه

21/11/1398

16:00 پالایش نفت آبادان شهرداری گرگان آبادان
16:00 شیمیدر قم اکسون تهران قم
16:00 شهرداری بندرعباس پتروشیمی بندرامام بندرعباس
16:00 ذوب آهن اصفهان شورا و شهرداری قزوین اصفهان
16:00 نیروی زمینی توفارقان”آذرشهر” تهران
16:00 رعد پدافند هوایی شهرکرد مهرام تهران شهرکرد
16:00 آویژه صنعت پارسا صنعت مس کرمان مشهد

 

توضیحاً : تمام تیم ها تکراراً میهمان یا میزبان خواهند بود

تیمهای 1-3-5-7-9-12-14                                      7 بازی میزبان-6 بازی میهمان

تیمهای 2-4-6-8-10-11-13                                    6 بازی میزبان-7 بازی میهمان

چنانچه هر کدام از بازیها پخش تلویزیونی گردد ساعت مسابقه تغییر خواهد نمود.

 

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال