مرحله پلی آف لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی های مرحله پلی آف لیگ بسکتبال جوانان دختر در دو گروه الف و ب پنج شنبه و جمعه 21و 22 آذر برگزار شد.

نتایج گروه الف در روز پنج شنبه:

ذوب آهن اصفهان٩١-خانه بسکتبال یزد ۵٩
فولاد مبارکه سپاهان٧١-سورترینگ رضوانی بادله میاندرود ۴٨

نتایج گروه الف در روز جمعه:

ذوب آهن اصفهان٨١-خانه بسکتبال یزد۴۶
فولاد مبارکه سپاهان ۱۰۳-سورتینگ رضوانی بادله میاندرود۲۰

نتایج گروه ب در روز پنج شنبه:

خانه بسکتبال کرمانشاه ٧۴-عادلی صومعه سرا ۵۶
داناک مشهد٣٨-خانه بسکتبال نهاوند۶۶

نتایج گروه ب در روز جمعه:

عادلی صومعه سرا ۴۸-خانه بسکتبال کرمانشاه۸۵
داناک مشهد۵٠-خانه بسکتبال نهاوند۶۴