مرحله پلی آف لیگ بسکتبال جوانان در بخش دختران پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، بازی های مرحله پلی آف لیگ بسکتبال جوانان دختر در دو گروه الف و ب پنج شنبه و جمعه 21و 22 آذر برگزار شد.

نتایج گروه الف در روز پنج شنبه:

ذوب آهن اصفهان٩١-خانه بسكتبال يزد ٥٩
فولاد مباركه سپاهان٧١-سورترينگ رضواني بادله مياندرود ٤٨

نتایج گروه الف در روز جمعه:

ذوب آهن اصفهان٨١-خانه بسكتبال يزد٤٦
فولاد مبارکه سپاهان ۱۰۳-سورتینگ رضوانی بادله میاندرود۲۰

نتایج گروه ب در روز پنج شنبه:

خانه بسكتبال كرمانشاه ٧٤-عادلي صومعه سرا ٥٦
داناك مشهد٣٨-خانه بسكتبال نهاوند٦٦

نتایج گروه ب در روز جمعه:

عادلی صومعه سرا ۴۸-خانه بسکتبال کرمانشاه۸۵
داناك مشهد٥٠-خانه بسكتبال نهاوند٦٤