دانشگاه شریف میزبان یک دوره کلینیک داوری بسکتبال سه به سه است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، یک دوره کلینیک داوری بسکتبال سه به سه با همکاری دانشگاه شریف و فدراسیون بسکتبال در دانشگاه شریف برگزار می شود.

این کلینیک دوشنبه 23 دی ماه از ساعت 9 صبح الی 14 برگزار می شود.