نازلی مسیحی سرپرست روابط بین الملل فدراسیون بسکتبال شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نازلی مسیحی با حکمی از سوی رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال به عنوان سرپرست روابط بین الملل انتخاب شد.

در بخشی از حکم وی آمده است با توجه به توانایی، تجربه، تخصص و شایستگی سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان ” سرپرست روابط بین الملل فدراسیون بسکتبال ” منصوب می شوید.