4 ایرانی به عضویت کمیته های فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) درآمدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در دومین نشست هیات مدیره WABA فدراسیون بسکتبال غرب آسیا اعضای کمیته های این فدراسیون معرفی شدند که 4 ایرانی نیز در این لیست حضور دارند.

بر این اساس آقایان مسعود قاسمی مدیر تیم های ملی عضو کمیته توسعه، آرمین امانتی عضو کمیته رسانه و بازاریابی، مسعود عماری دبیر کل فدراسیون بسکتبال عضو کمیته جوانان و پیام سیفی زاده عضو کمیته مسابقات شدند.