Home هفته پنجم بانوان الف

هفته پنجم بانوان الف

63 - 38

نامی نو اصفهان vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

73 - 57

بانوان شهر گرگان vs آسمان سترگ سپهرداد

68 - 59

پاز تهران vs شکلی تهران

گزارش تصویری