مجمع فیبا آسیا در هند برگزار شدمجمع فیبا آسیا با حضور مسئولان بسکتبال آسیا در هند در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نشست فیبا آسیا با حضور مسئولان بسکتبال آسیا از روز گذشته در کشور هند آغاز شده است.

در این نشست زوایای مختلف برنامه های استراتژیک فیبا آسیا مورد بررسی و ارزیابی اعضا قرار گرفت. از ویژگی های اصلی برنامه های این نهاد توجه ویژه به شعارهای فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا است.

ترویج بسکتبال در مدارس (ball in school ) و حمایت از کودکان سرطانی به عنوان رسالت اجتماعی بسکتبال از جمله شعارهای فیبا است که در این نشست بر روی آن تاکید شد.

امروز نیز این نشست ادامه خواهد شد و برنامه ها به تصویب اعضا خواهد رسید.

رامین طباطبایی به نمایندگی از فدراسیون بسکتبال ایران در این مجمع حضور دارد.