دوره مربیگری درجه یک بسکتبال به میزبانی اهوازمربیگری درجه یک بسکتبال آقایان
ویژه مربیان سراسر کشور به مدرسی دکتر فرزاد کوهیان برای اولین باربه میزبانی هیئت بسکتبال استان خوزستان در اهواز باحضور 33نفر شرکت کننده آقا در حال برگزاری است.

🔘این دوره از روز جمعه آغاز شده است و تا فردا دوشنبه21اسفند ادامه دارد.