اطلاعیه به ناشران ، مولفین ، مترجمین و علاقمندان بخش پژوهشبه اطلاع کلیه ناشران ، مولفین ، مترجمین و علاقمندان به بخش پژوهش میرساند

ارائه کتاب های رسیده به دپارتمان پژوهش همزمان با رونمایی کتاب های تئوری با رویکرد بسکتبال ، در سایت رسمی فدراسیون بسکتبال درج خواهد شد .

شایان ذکر است عناوین کتابها در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب معرفی شدند.