لوتوس قهرمان مسابقات 3x3 بسکتبال آزاد آقایان شدمسابقات 3x3بسکتبال آزاد آقایان باحضور 16تیم زیر نظر فدراسیون بسکتبال به مدت دوروز در مجتمع ASP برگزار شد که تیم های لوتوس ،شرق و آیس مانکی به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند .