دوره مربیگری درجه سه بسکتبال در استان قمیک دوره مربیگری درجه سه بسکتبال با حضور 30شرکت کننده آقا در استان قم به مدرسی آقای "محمدرضا اسلامی" به مدت پنج روز برگزار شد .