فهرست اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري يك به ملي در استان خوزستانفهرست اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري يك به ملي كه در استان خوزستان برگزار شده بود اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، فهرست اسامي قبول شدگان كلاس ارتقا داوري يك به ملي كه در استان خوزستان- شهرستان اهواز- به مدرسي خانم حوريه اسلامي ناظر بين المللي و مدرس رسمي فدراسيون برگزار شد به این قرار است:

فاطمه حق شناس
راضيه جليل پور
شيدا عزيزي
كلثوم نايب
الهام حجازي فر
مهشاد يار محمدي