نتایج دیدارهای نیمه نهائی جوانان در رتبه بندی Aپرونده رقابت های بسکتبال قهرمانی کشور جوانان پسر در رتبه بندی A امروز بسته می شوذ.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نتایج دیدارهای نیمه نهائی جوانان به این شرح است:

رتبه بندی A رامیان ( استان گلستان )
اصفهان ۶۵ - تهران ۸۵
گلستان ۸۶ - خراسان رضوی ۴۳

دیدارهای نهائی جمعه ۹۷/۶/۲۳
فینال:
تهران - گلستان
رده بندی:
اصفهان - خراسان رضوی