داوری درجه ۳ بسکتبال / دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی میزبان دوره داوری می شودبه گزارش روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تایید فدراسیون بسکتبال یه دوره کلاس داوری درجه سه برگزار می کند.
این کلاس طی روزهای ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در ولنجک خیابان اعرابی جنب بیمارستان طالقانی برقرار خواهد بود.