نتایج لیگ دسته یک و دسته دو بانوان مشخص شدلیگ دسته یک و دسته دو بانوان امروز پنج شنبه در شهرهای مختلف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ لیگ دسته یک و دسته دو بانوان امروز در شهرهای مختلف برگزار شد.

نتایج به دست آمده به شرح زیر است؛

لیگ دسته یک گروه الف؛
خانه بسكتبال مشهد31 - خانه بسكتبال کردستان 54
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 56- جم شهر کرد .34
پیشتازان اهواز 52 - شورای شهرو شهرداری قزوین 66

لیگ دسته یک گروه ب:

صنايع دستي راستكردار بندر انزلی 90 - هیرو جوان 27
نفت ستاره خلیج فارس 63 - شکلی 55
هیرو51 - بارمان مشهد 86

ليگ دسته يك گروه الف؛

جم شهر كرد٣٤-خانه بسكتبال كردستان٦٣
پيشتازان اهواز ٣٩-خانه بسكتبال مشهد ٥٣
شوراي شهر و شهرداري قزوين٦٨-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ٥٤

ليگ دسته يك گروه ب؛

بارمان مشهد 92 -هیروجوان26
نفت ستاره خلیج فارس76-هیرو54
شکلی 91-نفت ستاره بندرانزلی45

ليگ دسته دو گروه الف؛

ستايش ٤٢-آرارات تهران٦٣
لوازم التحرير سوپر بايند ٥٢- خانه بسكتبال همدان ٧٢لیگ دسته دو گروه ب:

خانه بسکتبال مشهد ٥١خانه بسكتبال خمینی شهر٨٢
اكسون ٤١ راد لواسان٤٦

ليگ دو گروه الف؛


آرارات تهران ٥٦-سوپر بايند تبريز ٥٠
خانه بسكتبال همدان٦٧-ستايش ٣٢

ليگ دو گروه ب؛

اكسون ٥٧- خانه بسکتبال مشهد ٤٥
خانه بسکتبال خمینی شهر ٦٩- راد لواسان ٤٥