کارت های مربیگری سال 1396 صادر شدکارت های مربیگری درجه 2 و 3 مربوط به سال 1396 صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کارت های مربیگری درجه 2 و 3 صادر شد.

     برای دیدن اسامی کلیلک کنید