گزارش تصویری اردوی آمادگی تیم سه به سه آقایان

عکاس: علیرضا اکبری