گزارش تصویری مسابقه پگاه ایران و ذوب آهن

عکاس: علیرضا اکبری