53 - 81

ذوب‌آهن اصفهان vs مهرام تهران

91 - 90

پالایش نفت آبادان – اکسون تهران

69 - 72

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs صنعت مس کرمان

53 - 96

نیروی زمینی پتروشیمی بندر امام

56 - 72

شهرداری بندرعباس– شهرداری گرگان

97 - 71

شیمیدر قم – شورا و شهرداری قزوین

62 - 67

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

84 - 43

پتروشیمی بندر امام vs آویژه صنعت پارسا مشهد

78 - 49

شهرداری گرگان vs نیروی زمینی تهران

78 - 96

صنعت مس کرمان vs ذوب‌آهن اصفهان

58 - 63

شهرداری بندر عباس vs پالایش نفت آبادان

83 - 82

مهرام تهران vs شیمیدر قم

85 - 62

پالایش نفت آبادان vs شورا و شهرداری قزوین

88 - 63

شیمیدر قم vs صنعت مس کرمان

68 - 72

اکسون تهران vs مهرام تهران

51 - 89

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs پتروشیمی بندر امام

83 - 87

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری گرگان

74 - 55

نیروی زمینی تهران vs شهرداری بندر عباس

62 - 78

صنعت مس کرمان vs اکسون تهران

67 - 52

پتروشیمی بندر امام vs ذوب‌آهن اصفهان

57 - 58

شهرداری بندر عباس vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 40

شهرداری گرگان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

54 - 74

نیروی زمینی تهران vs پالایش نفت آبادان

86 - 62

مهرام تهران vs شورا و شهرداری قزوین

85 - 73

آویژه صنعت پارسا مشهد vs نیروی زمینی تهران

63 - 82

شیمیدر قم vs پتروشیمی بندر امام

0 - 20

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری گرگان

75 - 61

شورا و شهرداری قزوین vs صنعت مس کرمان

55 - 58

مهرام تهران vs پالایش نفت آبادان

70 - 69

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شهرداری بندر عباس

80 - 87

صنعت مس کرمان vs مهرام تهران

59 - 74

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 101

نیروی زمینی تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

86 - 78

پتروشیمی بندر امام vs اکسون تهران

73 - 58

شهرداری گرگان vs شیمیدر قم

74 - 60

شهرداری بندر عباس vs ذوب‌آهن اصفهان

51 - 67

صنعت مس کرمان vs پالایش نفت آبادان

57 - 70

اکسون تهران vs شهرداری گرگان

85 - 59

ذوب‌آهن اصفهان vs نیروی زمینی تهران

93 - 63

شیمیدر قم vs شهرداری بندر عباس

76 - 77

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs آویژه صنعت پارسا مشهد

67 - 94

شورا و شهرداری قزوین vs پتروشیمی بندر امام

68 - 62

شهرداری بندر عباس vs اکسون تهران

96 - 65

پالایش نفت آبادان vs رعد پدافند هوائی دزفول

67 - 89

نیروی زمینی تهران vs شیمیدر قم

74 - 76

پتروشیمی بندر امام vs مهرام تهران

84 - 58

شهرداری گرگان vs شورا و شهرداری قزوین

109 - 89

آویژه صنعت پارسا مشهد vs ذوب‌آهن اصفهان

82 - 70

اکسون تهران vs نیروی زمینی تهران

78 - 70

شیمیدر قم vs آویژه صنعت پارسا مشهد

76 - 83

صنعت مس کرمان vs پتروشیمی بندر امام

83 - 59

ذوب‌آهن اصفهان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

69 - 76

شورا و شهرداری قزوین vs شهرداری بندر عباس

67 - 66

مهرام تهران vs شهرداری گرگان

57 - 66

پالایش نفت آبادان vs ذوب‌آهن اصفهان

68 - 83

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شیمیدر قم

83 - 75

شهرداری بندر عباس vs مهرام تهران

84 - 47

شهرداری گرگان vs صنعت مس کرمان

70 - 67

آویژه صنعت پارسا مشهد vs اکسون تهران

81 - 72

نیروی زمینی تهران vs شورا و شهرداری قزوین

64 - 85

شورا و شهرداری قزوین vs آویژه صنعت پارسا مشهد

66 - 69

صنعت مس کرمان vs شهرداری بندر عباس

69 - 66

پتروشیمی بندر امام vs پالایش نفت آبادان

89 - 82

شیمیدر قم vs ذوب‌آهن اصفهان

89 - 50

مهرام تهران vs نیروی زمینی تهران

83 - 61

اکسون تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

79 - 75

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شورا و شهرداری قزوین

76 - 80

نیروی زمینی تهران vs صنعت مس کرمان

65 - 87

ذوب‌آهن اصفهان vs اکسون تهران

66 - 72

پالایش نفت آبادان vs شیمیدر قم

66 - 47

شهرداری گرگان vs پتروشیمی بندر امام

71 - 81

آویژه صنعت پارسا مشهد vs مهرام تهران

68 - 73

اکسون تهران vs شیمیدر قم

78 - 58

پتروشیمی بندر امام vs شهرداری بندر عباس

70 - 60

صنعت مس کرمان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

63 - 73

شورا و شهرداری قزوین vs ذوب‌آهن اصفهان

53 - 61

شهرداری گرگان vs پالایش نفت آبادان

73 - 47

مهرام تهران vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

70 - 87

صنعت مس کرمان vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

20 - 0

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs نیروی زمینی تهران

57 - 71

شورا و شهرداری قزوین vs شیمیدر قم

80 - 83

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs ذوب‌آهن اصفهان

85 - 76

شهرداری گرگان vs شهرداری بندر عباس

46 - 57

اکسون تهران vs پالایش نفت آبادان

77 - 73

اکسون تهران vs شورا و شهرداری قزوین

81 - 69

پالایش نفت آبادان vs شهرداری بندر عباس

81 - 48

ذوب‌آهن اصفهان vs صنعت مس کرمان

79 - 71

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

69 - 82

نیروی زمینی تهران vs شهرداری گرگان

68 - 66

شیمیدر قم vs مهرام تهران (لیگ برتر )

92 - 76

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs اکسون تهران

63 - 88

صنعت مس کرمان vs شیمیدر قم

98 - 48

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

65 - 75

شورا و شهرداری قزوین vs پالایش نفت آبادان

94 - 73

شهرداری بندر عباس vs نیروی زمینی تهران

62 - 58

شهرداری گرگان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

60 - 78

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs شهرداری گرگان

67 - 78

ذوب‌آهن اصفهان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

97 - 54

پالایش نفت آبادان vs نیروی زمینی تهران

76 - 89

شورا و شهرداری قزوین vs مهرام تهران (لیگ برتر )

92 - 74

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شهرداری بندر عباس

95 - 91

اکسون تهران vs صنعت مس کرمان

75 - 73

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شیمیدر قم

44 - 53

نیروی زمینی تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 71

صنعت مس کرمان vs شورا و شهرداری قزوین

89 - 69

شهرداری بندر عباس vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

86 - 93

پالایش نفت آبادان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

82 - 44

شهرداری گرگان vs ذوب‌آهن اصفهان

80 - 86

شیمیدر قم vs شهرداری گرگان

53 - 82

اکسون تهران vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

72 - 60

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs نیروی زمینی تهران

66 - 68

ذوب‌آهن اصفهان vs شهرداری بندر عباس

81 - 83

آویژه صنعت پارسا مشهد vs پالایش نفت آبادان

80 - 58

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs صنعت مس کرمان

92 - 67

پالایش نفت آبادان vs صنعت مس کرمان

91 - 75

آویژه صنعت پارسا مشهد vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

16:00

توفارقان آذرشهر vs مهرام تهران (لیگ برتر )

94 - 67

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شورا و شهرداری قزوین

63 - 93

شهرداری بندر عباس vs شیمیدر قم

70 - 57

شهرداری گرگان vs اکسون تهران

55 - 83

نیروی زمینی تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

59 - 72

پالایش نفت آبادان

54 - 83

ذوب‌آهن اصفهان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

61 - 64

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

86 - 72

شیمیدر قم vs نیروی زمینی تهران

62 - 92

شورا و شهرداری قزوین vs شهرداری گرگان

70 - 67

اکسون تهران vs شهرداری بندر عباس

72 - 84

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs ذوب‌آهن اصفهان

92 - 38

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs صنعت مس کرمان

63 - 84

نیروی زمینی تهران vs اکسون تهران

85 - 81

شهرداری بندر عباس vs شورا و شهرداری قزوین

65 - 46

شهرداری گرگان vs مهرام تهران (لیگ برتر )

79 - 87

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شیمیدر قم

117 - 118

اکسون تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

95 - 46

شیمیدر قم vs رعد پدافند هوائی شهرکرد

61 - 85

صنعت مس کرمان vs شهرداری گرگان

81 - 64

شورا و شهرداری قزوین vs نیروی زمینی تهران

59 - 65

ذوب‌آهن اصفهان vs پالایش نفت آبادان

86 - 69

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs شهرداری بندر عباس

61 - 78

ذوب‌آهن اصفهان vs شیمیدر قم

67 - 74

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs اکسون تهران

82 - 76

شهرداری بندر عباس vs صنعت مس کرمان

76 - 66

پالایش نفت آبادان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

70 - 91

نیروی زمینی تهران vs مهرام تهران (لیگ برتر )

88 - 79

آویژه صنعت پارسا مشهد vs شورا و شهرداری قزوین

63 - 68

مهرام تهران (لیگ برتر ) vs آویژه صنعت پارسا مشهد

61 - 72

رعد پدافند هوائی شهرکرد

82 - 57

صنعت مس کرمان vs نیروی زمینی تهران

76 - 80

اکسون تهران vs ذوب‌آهن اصفهان

81 - 85

شیمیدر قم vs پالایش نفت آبادان

55 - 70

پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر) vs شهرداری گرگان

61 - 70

پالایش نفت آبادان vs شهرداری گرگان

70 - 65

شیمیدر قم vs اکسون تهران

73 - 79

شهرداری بندر عباس vs پتروشیمی بندر امام (لیگ برتر)

74 - 71

ذوب‌آهن اصفهان vs شورا و شهرداری قزوین

49 - 63

رعد پدافند هوائی شهرکرد vs مهرام تهران (لیگ برتر )

81 - 50

آویژه صنعت پارسا مشهد vs صنعت مس کرمان

جدول رده‌بندی لیگ برتر آقایان

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1242221757135240546
2241951823145436943
3241861935167426142
4241861773157919442
5241771835162620941
6241681856174411240
724101417771780-334
824111316401699-5934
924101416951791-9634
102451915871923-33629
112451915511900-34929
122432116551915-26027
132422214641911-44725