59 - 56

نبوغ اراک vs مهرام تهران

81 - 86

مدرسه بسکتبال آتشی VS کوچین آمل

93 - 62

پاسارگاد مشهد VS دانش فراز البرز

63 - 71

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

61 - 58

آینده سازان vs آرارات تهران

69 - 78

اسدآباد-vs-خانه-بسکتبال-کردستان

71 - 66

آرارات تهران vs خانه بسکتبال کردستان

93 - 56

کوچین آمل vs پاسارگاد مشهد

55 - 62

عقاب تهران vs امید تهران

81 - 85

دانش فراز البرز vs آینده سازان

89 - 78

خانه بسکتبال کرمانشاه vs اسدآباد

55 - 56

مهرام تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

73 - 65

اسدآباد vs آرارات تهران

75 - 52

خانه بسکتبال کردستان vs دانش فراز البرز

68 - 57

نبوغ اراک vs عقاب تهران

73 - 81

پاسارگاد مشهد vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

59 - 103

آینده سازان vs کوچین آمل

69 - 65

امید تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

74 - 78

دانش فراز البرز vs آرارات تهران

66 - 73

عقاب تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

87 - 54

کوچین آمل vs خانه بسکتبال کردستان

80 - 68

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs آینده سازان

91 - 90

خانه بسکتبال کرمانشاه vs نبوغ اراک

87 - 74

امید تهران vs اسدآباد

81 - 75

دانش فراز البرز vs اسدآباد

87 - 71

نبوغ اراک vs امید تهران

59 - 87

آرارات تهران VS کوچین آمل

82 - 57

مدرسه بسکتبال آتشی VS خانه بسکتبال کرمانشاه

66 - 58

خانه بسکتبال کردستان VS مهرام تهران

49 - 58

پاسارگاد مشهد VS عقاب تهران

71 - 77

امید تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

65 - 70

اسدآباد vs نبوغ اراک

85 - 49

کوچین آمل vs دانش فراز البرز

70 - 80

خانه بسکتبال کرمانشاه vs پاسارگاد مشهد

68 - 53

عقاب تهران vs آینده سازان

66 - 62

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs آرارات تهران

65 - 64

آینده سازان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

66 - 60

خانه بسکتبال کردستان vs عقاب تهران

50 - 59

پاسارگاد مشهد vs امید تهران

80 - 88

مدرسه بسکتبال آتشی vs نبوغ اراک

85 - 88

دانش فراز البرز vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

96 - 55

کوچین آمل vs اسدآباد

77 - 79

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs کوچین آمل

72 - 41

نبوغ اراک vs پاسارگاد مشهد

77 - 61

عقاب تهران vs آرارات تهران

69 - 86

اسدآباد vs مدرسه بسکتبال آتشی

77 - 61

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال کردستان

47 - 54

امید تهران vs آینده سازان

16:00

پاسارگاد مشهد vs مدرسه بسکتبال آتشی

80 - 70

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs اسدآباد

62 - 71

دانش فراز البرز vs عقاب تهران

81 - 75

آینده سازان vs نبوغ اراک

87 - 79

آرارات تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

69 - 56

خانه بسکتبال کردستان vs امید تهران

80 - 62

امید تهران vs آرارات تهران

81 - 70

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال کردستان

64 - 94

عقاب تهران vs کوچین آمل

83 - 57

خانه بسکتبال کرمانشاه vs دانش فراز البرز

66 - 73

اسدآباد vs پاسارگاد مشهد

90 - 78

مدرسه بسکتبال آتشی vs آینده سازان

86 - 59

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs عقاب تهران

67 - 71

خانه بسکتبال کردستان vs مدرسه بسکتبال آتشی

56 - 77

آرارات تهران vs نبوغ اراک

92 - 69

کوچین آمل vs خانه بسکتبال کرمانشاه

85 - 81

دانش فراز البرز vs امید تهران

75 - 72

آینده سازان vs پاسارگاد مشهد

66 - 61

اسدآباد vs آینده سازان

86 - 76

پاسارگاد مشهد vs خانه بسکتبال کردستان

64 - 77

خانه بسکتبال کرمانشاه vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

77 - 61

مدرسه بسکتبال آتشی vs آرارات تهران

62 - 88

امید تهران vs کوچین آمل

63 - 49

نبوغ اراک vs دانش فراز البرز

79 - 61

عقاب تهران vs اسدآباد

68 - 65

خانه بسکتبال کردستان vs آینده سازان

89 - 76

آرارات تهران vs پاسارگاد مشهد

81 - 76

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs امید تهران

62 - 72

دانش فراز البرز vs مدرسه بسکتبال آتشی

95 - 62

کوچین آمل vs نبوغ اراک

55 - 64

امید تهران vs عقاب تهران

68 - 104

پاسارگاد مشهد vs کوچین آمل

62 - 68

اسدآباد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

70 - 53

خانه بسکتبال کردستان vs آرارات تهران

63 - 53

آینده سازان vs دانش فراز البرز

66 - 74

مدرسه بسکتبال آتشی vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

69 - 65

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال کردستان

71 - 59

عقاب تهران vs نبوغ اراک

85 - 69

کوچین آمل vs آینده سازان

70 - 65

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs پاسارگاد مشهد

63 - 87

خانه بسکتبال کرمانشاه vs امید تهران

20 - 0

آرارات تهران vs اسدآباد

65 - 57

خانه بسکتبال کردستان vs اسدآباد

77 - 74

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

63 - 74

آرارات تهران vs آینده سازان

66 - 75

دانش فراز البرز vs پاسارگاد مشهد

46 - 59

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs نبوغ اراک

87 - 69

کوچین آمل vs مدرسه بسکتبال آتشی

56 - 54

آرارات تهران vs دانش فراز البرز

64 - 88

اسدآباد vs امید تهران

91 - 56

نبوغ اراک vs خانه بسکتبال کرمانشاه

95 - 101

خانه بسکتبال کردستان vs کوچین آمل

65 - 64

مدرسه بسکتبال آتشی vs عقاب تهران

16:00

آینده سازان vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

72 - 78

امید تهران vs نبوغ اراک

74 - 78

اسدآباد vs دانش فراز البرز

96 - 67

کوچین آمل vs آرارات تهران

74 - 80

خانه بسکتبال کرمانشاه vs مدرسه بسکتبال آتشی

16:00

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال کردستان

63 - 81

عقاب تهران vs پاسارگاد مشهد

80 - 75

مدرسه بسکتبال آتشی vs امید تهران

74 - 60

نبوغ اراک vs اسدآباد

65 - 84

دانش فراز البرز vs کوچین آمل

63 - 74

آرارات تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

79 - 71

پاسارگاد مشهد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

78 - 73

آینده سازان vs عقاب تهران

67 - 60

امید تهران vs پاسارگاد مشهد

69 - 77

خانه بسکتبال کرمانشاه vs آینده سازان

77 - 74

عقاب تهران vs خانه بسکتبال کردستان

61 - 107

اسدآباد vs کوچین آمل

68 - 59

نبوغ اراک vs مدرسه بسکتبال آتشی

76 - 50

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs دانش فراز البرز

83 - 84

پاسارگاد مشهد vs نبوغ اراک

74 - 80

آینده سازان vs امید تهران

72 - 78

آرارات تهران vs عقاب تهران

82 - 73

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال کرمانشاه

94 - 70

مدرسه بسکتبال آتشی vs اسدآباد

75 - 49

کوچین آمل vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

16:00

اسدآباد vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

16:00

مدرسه بسکتبال آتشی vs پاسارگاد مشهد

16:00

نبوغ اراک vs آینده سازان

16:00

عقاب تهران vs دانش فراز البرز

16:00

امید تهران vs خانه بسکتبال کردستان

16:00

خانه بسکتبال کرمانشاه vs آرارات تهران

16:00

پاسارگاد مشهد vs اسدآباد

16:00

آینده سازان vs مدرسه بسکتبال آتشی

16:00

کوچین آمل vs عقاب تهران

16:00

خانه بسکتبال کردستان vs نبوغ اراک

16:00

آرارات تهران vs امید تهران

16:00

دانش فراز البرز vs خانه بسکتبال کرمانشاه

16:00

عقاب تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

16:00

مدرسه بسکتبال آتشی vs خانه بسکتبال کردستان

16:00

خانه بسکتبال کرمانشاه vs کوچین آمل

16:00

نبوغ اراک vs آرارات تهران

16:00

امید تهران vs دانش فراز البرز

16:00

پاسارگاد مشهد vs آینده سازان

16:00

خانه بسکتبال کردستان vs پاسارگاد مشهد

16:00

مهرام تهران (لیگ دسته یک ) vs خانه بسکتبال کرمانشاه

16:00

آرارات تهران vs مدرسه بسکتبال آتشی

16:00

کوچین آمل vs امید تهران

16:00

دانش فراز البرز vs نبوغ اراک

16:00

آینده سازان vs اسدآباد

16:00

اسدآباد vs عقاب تهران

16:00

آینده سازان vs خانه بسکتبال کردستان

16:00

پاسارگاد مشهد vs آرارات تهران

16:00

امید تهران vs مهرام تهران (لیگ دسته یک )

16:00

مدرسه بسکتبال آتشی vs دانش فراز البرز

16:00

نبوغ اراک vs کوچین آمل

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه شمال "الف"

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1202001824129053440
2191541405125914634
32011913521356-431
418135135812728631
518126127411957930
619910134513301528
71810812401295-5528
8189912671263427
91871112601326-6625
102051514191544-12525
111961312031339-13625
121941512341442-20823
132021812691539-27021
63 - 76

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs نظم آوران سیرجان

63 - 74

تپنا بوشهر صنعت vs مس رفسنجان

66 - 75

پتروشیمی بندرامامvs خانه بسکتبال جهرم

68 - 62

مهروبان نوین ماهشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

20 - 0

نفت امیدیه VS کارگران هرمزگان

78 - 80

کارگران هرمزگان vs تپنا بوشهر

96 - 71

نظم آوران سیرجان vs مهروبان نوین ماهشهر

75 - 58

اسلم اسپرت vs نفت امیدیه

72 - 64

خانه بسکتبال جهرم vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

65 - 53

صنعت مس رفسنجان vs پتروشیمی بندر امام

61 - 59

رعد پدافند هوایی فسا vs نظم آوران سیرجان

70 - 69

پتروشیمی بندرامام vs کارگران هرمزگان

62 - 64

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs صنعت مس رفسنجان

81 - 75

تپنا بوشهر vs اسلم اسپرت

71 - 68

مهروبان نوین ماهشهر vs خانه بسکتبال جهرم

85 - 62

صنعت مس رفسنجان vs مهروبان نوین ماهشهر

56 - 70

اسلم اسپرت vs پتروشیمی بندرامام

67 - 69

نفت امیدیه vs تپنا بوشهر

85 - 83

خانه بسکتبال جهرم vs رعد پدافند هوایی فسا

94 - 98

کارگران هرمزگان vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

57 - 50

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs نفت امیدیه

84 - 67

نظم آوران سیرجان vs خانه بسکتبال جهرم

77 - 87

مهروبان نوین ماهشهر vs کارگران هرمزگان

73 - 82

رعد پدافند هوایی فسا vs صنعت مس رفسنجان

83 - 79

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs اسلم اسپرت

60 - 61

تپنا بوشهر vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

89 - 88

نفت امیدیه vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

75 - 68

صنعت مس رفسنجان vs نظم آوران سیرجان

75 - 52

اسلم اسپرت vs مهروبان نوین ماهشهر

82 - 85

کارگران هرمزگان vs رعد پدافند هوایی فسا

83 - 67

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs تپنا بوشهر

85 - 69

خانه بسکتبال جهرم vs صنعت مس رفسنجان

75 - 70

نظم آوران سیرجان vs کارگران هرمزگان

67 - 66

رعد پدافند هوایی فسا vs اسلم اسپرت

75 - 68

مهروبان نوین ماهشهر vs نفت امیدیه

59 - 71

اسلم اسپرت vs نظم آوران سیرجان

80 - 66

نفت امیدیه vs رعد پدافند هوایی فسا

20 - 0

تپنا بوشهر vs مهروبان نوین ماهشهر

75 - 61

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

84 - 76

کارگران هرمزگان vs خانه بسکتبال جهرم

54 - 75

مهروبان نوین ماهشهر vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

78 - 66

خانه بسکتبال جهرم vs اسلم اسپرت

78 - 65

صنعت مس رفسنجان vs کارگران هرمزگان

69 - 68

رعد پدافند هوایی فسا vs تپنا بوشهر

16:00

نظم آوران سیرجان vs نفت امیدیه

75 - 65

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs مهروبان نوین ماهشهر

53 - 72

اسلم اسپرت vs صنعت مس رفسنجان

76 - 66

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs رعد پدافند هوایی فسا

63 - 66

نفت امیدیه vs خانه بسکتبال جهرم

67 - 79

تپنا بوشهر vs نظم آوران سیرجان

82 - 69

کارگران هرمزگان vs اسلم اسپرت

78 - 77

رعد پدافند هوایی فسا vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

74 - 68

نفت امیدیه

72 - 60

نظم آوران سیرجان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

61 - 66

خانه بسکتبال جهرم vs تپنا بوشهر

66 - 60

نفت امیدیه vs اسلم اسپرت

78 - 87

مهروبان نوین ماهشهر vs نظم آوران سیرجان

93 - 95

تپنا بوشهر vs کارگران هرمزگان

74 - 60

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs خانه بسکتبال جهرم

71 - 62

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs صنعت مس رفسنجان

66 - 57

نظم آوران سیرجان vs رعد پدافند هوایی فسا

61 - 75

اسلم اسپرت vs تپنا بوشهر

66 - 73

خانه بسکتبال جهرم vs مهروبان نوین ماهشهر

72 - 84

خانه بسکتبال هرمزگان (لیگ دسته یک) vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

73 - 82

صنعت مس رفسنجان vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

72 - 66

نظم آوران سیرجان vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

83 - 71

کارگران هرمزگان vs نفت امیدیه

73 - 58

صنعت مس رفسنجان vs تپنا بوشهر

72 - 66

خانه بسکتبال جهرم vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

84 - 62

رعد پدافند هوایی فسا vs مهروبان نوین ماهشهر

71 - 72

تپنا بوشهر vs نفت امیدیه

77 - 62

رعد پدافند هوایی فسا vs خانه بسکتبال جهرم

68 - 86

مهروبان نوین ماهشهر vs صنعت مس رفسنجان

20 - 0

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs اسلم اسپرت

122 - 88

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs کارگران هرمزگان

63 - 67

نفت امیدیه vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

76 - 74

صنعت مس رفسنجان vs رعد پدافند هوایی فسا

51 - 68

اسلم اسپرت vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

94 - 79

خانه بسکتبال هرمزگان (لیگ دسته یک) vs مهروبان نوین ماهشهر

67 - 74

خانه بسکتبال جهرم vs نظم آوران سیرجان

73 - 76

نظم آوران سیرجان vs صنعت مس رفسنجان

82 - 68

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs نفت امیدیه

70 - 84

رعد پدافند هوایی فسا vs کارگران هرمزگان

69 - 65

مهروبان نوین ماهشهر vs اسلم اسپرت

78 - 79

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs تپنا بوشهر

80 - 62

صنعت مس رفسنجان vs خانه بسکتبال جهرم

57 - 66

تپنا بوشهر vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

71 - 59

کارگران هرمزگان vs نظم آوران سیرجان

66 - 60

نفت امیدیه vs مهروبان نوین ماهشهر

57 - 75

اسلم اسپرت vs رعد پدافند هوایی فسا

16:00

خانه بسکتبال جهرم vs کارگران هرمزگان

16:00

مهروبان نوین ماهشهر vs تپنا بوشهر

16:00

نظم آوران سیرجان vs اسلم اسپرت

83 - 79

رعد پدافند هوایی فسا vs نفت امیدیه

86 - 66

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

16:00

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs مهروبان نوین ماهشهر

16:00

اسلم اسپرت vs خانه بسکتبال جهرم

16:00

تپنا بوشهر vs رعد پدافند هوایی فسا

16:00

نفت امیدیه vs نظم آوران سیرجان

16:00

کارگران هرمزگان vs صنعت مس رفسنجان

16:00

صنعت مس رفسنجان vs اسلم اسپرت

16:00

رعد پدافند هوایی فسا vs پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک)

16:00

خانه بسکتبال جهرم vs نفت امیدیه

16:00

مهروبان نوین ماهشهر vs خانه بسکتبال گلنور اصفهان

16:00

نظم آوران سیرجان vs تپنا بوشهر

16:00

اسلم اسپرت vs کارگران هرمزگان

16:00

خانه بسکتبال گلنور اصفهان vs رعد پدافند هوایی فسا

16:00

نفت امیدیه vs صنعت مس رفسنجان

16:00

پتروشیمی بندر امام (لیگ دسته یک) vs نظم آوران سیرجان

16:00

تپنا بوشهر vs خانه بسکتبال جهرم

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک آقایان گروه جنوب "ب"

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1171431264114012431
2181171400129410629
317116111510625328
4151141111100810326
5179812301229126
6178912981306-824
7167910741092-1823
81661010481076-2822
9167911221160-3823
101751210841259-17521
11162149671087-12017