Home ای‌زی بسکتبال

ای‌زی بسکتبال

نتایج

1400/12/04
71 - 47
N/A

ای‌زی بسکتبال vs سپهرداد تهران

1400/11/27
48 - 51
N/A

ای‌زی بسکتبال vs سپهرداد تهران

1400/11/01
57 - 52
N/A

ستاد شركت ملی گاز تهران vs ای‌زی بسکتبال

1400/10/24
57 - 80
N/A

سپهرداد تهران vs ای‌زی بسکتبال

1400/10/22
53 - 57
N/A

ای‌زی بسکتبال vs ستاد شركت ملی گاز تهران

1400/10/03
46 - 57
N/A

ای‌زی بسکتبال vs بانوان شهر گرگان

1400/10/01
101 - 35
N/A

بانوان شیمیدر قم vs ای‌زی بسکتبال

1400/09/19
46 - 63
N/A

ای‌زی بسکتبال vs امرتات تهران

1400/09/17
46 - 55
N/A

سپهرداد تهران vs ای‌زی بسکتبال

1400/09/05
43 - 88
N/A

ای‌زی بسکتبال vs گروه بهمن تهران

1400/09/03
67 - 33
N/A

بانوان شهر گرگان vs ای‌زی بسکتبال

1400/07/16
28 - 97
N/A

ای‌زی بسکتبال vs بانوان شیمیدر قم

1400/07/14
48 - 50
N/A

امرتات تهران vs ای‌زی بسکتبال

1400/07/02
69 - 68
N/A

ای‌زی بسکتبال vs سپهرداد تهران

1400/06/31
100 - 31
N/A

گروه بهمن تهران vs ای‌زی بسکتبال