ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
188045327617716
28534904137713
3844428421712
48354293943510
5808254550-2967
ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
18805134209316
285359247611613
38534534064713
4835468492-2411
5808235467-2326