52 - 62

خانه بسكتبال بوشهرvs جم شهر كرد

42 - 69

پیام ارتباطات تهرانvs آرارات تهران

53 - 58

خانه بسكتبال بوشهر VS پیام ارتباطات تهران

0 - 20

خانه بسكتبال كرمانشاه vsآرارات تهران

36 - 62

جم شهر کرد vs پیام ارتباطات تهران

39 - 83

خانه بسکتبال کرمانشاه vs خانه بسکتبال بوشهر

65 - 57

بانوان آرارات تهران vs خانه بسکتبال بوشهر

64 - 32

جم شهر کرد vs خانه بسکتبال کرمانشاه

94 - 38

پیام ارتباطات تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

65 - 37

بانوان آرارات تهران vs جم شهر کرد

64 - 57

جم شهر کرد vs خانه بسکتبال بوشهر

67 - 54

بانوان آرارات تهران vs پیام ارتباطات تهران

79 - 26

بانوان آرارات تهران vs خانه بسکتبال کرمانشاه

53 - 61

پیام ارتباطات تهران vs خانه بسکتبال بوشهر

43 - 45

جم شهر کرد vs پیام ارتباطات تهران

66 - 33

خانه بسکتبال بوشهر vs خانه بسکتبال کرمانشاه

0 - 20

خانه بسکتبال بوشهر vs بانوان آرارات تهران

40 - 62

خانه بسکتبال کرمانشاه vs جم شهر کرد

46 - 82

خانه بسکتبال کرمانشاه vs پیام ارتباطات تهران

60 - 68

جم شهر کرد vs بانوان آرارات تهران

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک بانوان گروه الف

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
188045327617716
28534904137713
3844428421712
48354293943510
5808254550-2967
60 - 69

مولتي كافه مشهدvs شورای شهر و شهرداری قزوین

73 - 46

خانه بسكتبال هرمزگانVS راستكردار بندر انزلي

62 - 38

وولف تهرانVS راستكردار بندر انزلي

64 - 62

مولتي كافه مشهد VS خانه بسكتبال هرمزگان

63 - 60

بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین vs خانه بسکتبال هرمزگان

39 - 38

وولف تهران vs مولتی کافه مشهد

42 - 66

راستکردار بندر انزلی vs مولتی کافه مشهد

72 - 50

بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین vs وولف تهران

86 - 68

خانه بسکتبال هرمزگان vs وولف تهران

31 - 69

راستکردار بندر انزلی vs بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین

74 - 70

بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین vs مولتی کافه مشهد

45 - 88

راستکردار بندر انزلی vs خانه بسکتبال هرمزگان

33 - 69

راستکردار بندر انزلی vs وولف تهران

62 - 69

خانه بسکتبال هرمزگان vs مولتی کافه مشهد

80 - 68

خانه بسکتبال هرمزگان vs بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین

66 - 58

مولتی کافه مشهد vs وولف تهران

20 - 0

مولتی کافه مشهد vs راستکردار بندر انزلی

69 - 78

وولف تهران vs بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین

53 - 81

وولف تهران vs خانه بسکتبال هرمزگان

20 - 0

بانوان شورای شهر و شهرداری قزوین vs راستکردار بندر انزلی

جدول رده‌بندی لیگ دسته یک بانوان گروه ب

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
18805134209316
285359247611613
38534534064713
4835468492-2411
5808235467-2326