42 - 77

شکلی تهران vs بانوان شهر گرگان

61 - 41

نامی نو اصفهان vs پاز تهران

82 - 81

آسمان سترگ سپهرداد vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

50 - 65

ستاد شرکت ملی گاز تهران vs پاز تهران

88 - 79

آسمان سترگ سپهرداد vs شکلی تهران

45 - 59

بانوان شهر گرگان vs نامی نو اصفهان

65 - 79

پاز تهران vs بانوان شهر گرگان

52 - 43

شکلی تهران vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

82 - 62

نامی نو اصفهان vs آسمان سترگ سپهرداد

59 - 73

شکلی تهران vs نامی نو اصفهان

79 - 73

آسمان سترگ سپهرداد vs پاز تهران

54 - 90

ستاد شرکت ملی گاز تهران vs بانوان شهر گرگان

63 - 38

نامی نو اصفهان vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

73 - 57

بانوان شهر گرگان vs آسمان سترگ سپهرداد

68 - 59

پاز تهران vs شکلی تهران

56 - 72

پاز تهران vs نامی نو اصفهان

68 - 58

بانوان شهر گرگان vs شکلی تهران

45 - 70

ستاد شرکت ملی گاز تهران vs آسمان سترگ سپهرداد

60 - 68

شکلی تهران vs آسمان سترگ سپهرداد

44 - 63

نامی نو اصفهان vs بانوان شهر گرگان

64 - 49

پاز تهران vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

51 - 60

ستاد شرکت ملی گاز تهران vs شکلی تهران

81 - 50

بانوان شهر گرگان vs پاز تهران

69 - 68

آسمان سترگ سپهرداد vs نامی نو اصفهان

83 - 48

بانوان شهر گرگان vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

78 - 55

نامی نو اصفهان vs شکلی تهران

86 - 79

پاز تهران vs آسمان سترگ سپهرداد

36 - 78

ستاد شرکت ملی گاز تهران vs نامی نو اصفهان

72 - 94

آسمان سترگ سپهرداد vs بانوان شهر گرگان

77 - 79

شکلی تهران vs پاز تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان گروه الف

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1109175354920419
2108267852415418
31064726741-1516
41055647686-3915
51028601693-9212
610010495707-21210
114 - 45

گروه بهمن تهران vs آویژه صنعت پارسا مشهد

87 - 36

خانه بسکتبال هرمزگان vs خانه بسکتبال فارس

35 - 59

خانه بسکتبال کردستان vs پالایش نفت آبادان

61 - 72

آویژه صنعت پارسا مشهد vs خانه بسکتبال هرمزگان

102 - 45

پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال فارس

38 - 75

خانه بسکتبال کردستان vs گروه بهمن تهران

48 - 52

خانه بسکتبال فارس vs آویژه صنعت پارسا مشهد

54 - 49

خانه بسکتبال هرمزگان vs خانه بسکتبال کردستان

75 - 62

گروه بهمن تهران vs پالایش نفت آبادان

101 - 28

پالایش نفت آبادان vs آویژه صنعت پارسا مشهد

69 - 57

خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال فارس

99 - 49

گروه بهمن تهران vs خانه بسکتبال هرمزگان

36 - 74

خانه بسکتبال فارس vs گروه بهمن تهران

73 - 75

آویژه صنعت پارسا مشهد vs خانه بسکتبال کردستان

54 - 71

خانه بسکتبال هرمزگان vs پالایش نفت آبادان

55 - 57

خانه بسکتبال فارس vs خانه بسکتبال هرمزگان

43 - 105

بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد vs گروه بهمن تهران

86 - 57

بانوان پالایش نفت آبادان vs بانوان خانه بسکتبال کردستان

53 - 87

خانه بسکتبال فارس vs بانوان پالایش نفت آبادان

73 - 58

خانه بسکتبال هرمزگان (لیگ دسته یک) vs بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد

77 - 52

گروه بهمن تهران vs بانوان خانه بسکتبال کردستان

59 - 60

بانوان پالایش نفت آبادان vs گروه بهمن تهران

74 - 77

بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد vs خانه بسکتبال فارس

49 - 61

بانوان خانه بسکتبال کردستان vs خانه بسکتبال هرمزگان(لیگ برتر)

63 - 81

بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد vs بانوان پالایش نفت آبادان

47 - 91

خانه بسکتبال هرمزگان(لیگ برتر) vs گروه بهمن تهران

74 - 58

خانه بسکتبال فارس vs بانوان خانه بسکتبال کردستان

74 - 43

بانوان پالایش نفت آبادان vs خانه بسکتبال هرمزگان(لیگ برتر)

45 - 52

بانوان خانه بسکتبال کردستان vs بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد

94 - 48

گروه بهمن تهران vs خانه بسکتبال فارس

جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان گروه ب

ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
11010086447938520
2108278251326918
31064597643-4616
41028529754-22512
51028527668-14112
64 - 42

خانه بسکتبال فارس VS ستاد شرکت ملی گاز تهران

57 - 71

شکلی تهران VS خانه بسکتبال کردستان

48 - 78

خانه بسکتبال فارس vs ستاد شرکت ملی گاز تهران

72 - 59

شکلی تهران vs بانوان خانه بسکتبال کردستان

79 - 72

نامی نو اصفهان vs گروه بهمن تهران

94 - 72

پالایش نفت آبادان vs بانوان شهر گرگان

96 - 86

گروه بهمن تهران vs نامی نو اصفهان

60 - 67

پالایش نفت آبادان vs بانوان شهر گرگان

64 - 52

پالایش نفت آبادان vs بانوان شهر گرگان

72 - 56

نامی نو اصفهان vs پالایش نفت آبادان

56 - 53

بانوان شهر گرگان VS گروه بهمن تهران

41 - 64

نامی نو اصفهان VS خانه بسکتبال هرمزگان

88 - 120

بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد VS بانوان شهر گرگان

83 - 102

آسمان سترگ سپهرداد تهران VS پالایش نفت آبادان

51 - 65

گروه بهمن VS پاز تهران

84 - 56

بانوان پالایش نفت آبادان vs آسمان سترگ سپهرداد

61 - 58

نامی نو اصفهان vs خانه بسکتبال هرمزگان(لیگ برتر)

88 - 48

گروه بهمن تهران vs پاز تهران

91 - 50

بانوان شهر گرگان vs بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد

72 - 65

پاز تهران vs خانه بسکتبال هرمزگان

75 - 79

خانه بسکتبال هرمزگان vs پاز

72 - 67

۸۶-پالایش نفت آبادان - نامی نو اصفهان

11:30

۸۵- پاز تهران - آویژ صنعت پارسا مشهد

60 - 67

3-4-پالایش نفت آبادان - نامی نو اصفهان