ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
1109175354920419
2108267852415418
31064726741-1516
41055647686-3915
51028601693-9212
610010495707-21210
ردیفتیم هاتعداد بازیبردباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
11010086447938520
2108278251326918
31064597643-4616
41028529754-22512
51028527668-14112