دیگر خبرها

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته نهم
  جمعه 22 آبان 1396  
دانشگاه آزاد 70 - 80 نفت آبادان امام
شهرداری گرگان 58 - 70  یس آل گرگان 
پتروشیمی بندر امام 82 - 73 مهرام
شهرداری تبریز 80 - 76 نیروری زمینی خوزستان 
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هشتم
  جمعه 19 آبان 1396  
نیروری زمینی خوزستان 57 - 91 پتروشیمی بندر امام
مهرام 77 - 62  شهرداری گرگان 
یس آل گرگان 71 - 83 دانشگاه آزاد
نفت آبادان امام 91 - 73 رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: شهرداری تبریز

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هفتم
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 16:00  
رعد پدافند هوایی خوزستان 84 - 90   یس آل گرگان
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 17:30  
شهرداری گرگان 63 - 81 نیروری زمینی خوزستان 
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 15:30  
دانشگاه آزاد 75 - 80  مهرام
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام 93 - 89  شهرداری تبریز 
استراحت: نفت آبادان امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته ششم
  پنجشنبه 11 آبان 1396  ساعت 16:00  
شهرداری تبریز 73 - 56  شهرداری گرگان
نیروری زمینی خوزستان 73 - 69 دانشگاه آزاد 
مهرام 77 - 62 رعد پدافند هوایی خوزستان
یس آل گرگان 41 - 95 نفت آبادان امام 
استراحت: پتروشیمی بندر امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته پنجم
  دوشنبه 08 آبان 1396   
نفت آبادان امام 76 - 70 مهرام
رعد پدافند هوایی خوزستان 66 - 78 نیروری زمینی خوزستان 
دانشگاه آزاد 74 - 81 شهرداری تبریز
شهرداری گرگان  56 - 101 پتروشیمی بندر امام 
استراحت: یس آل گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 04 آبان 1396 ساعت 16:00   
پتروشیمی بندر امام 88 - 69 دانشگاه آزاد
شهرداری تبریز  93 - 46 پدافند رعد 
نیروری زمینی خوزستان 71 - 80 نفت آبادان امام
مهرام  89 - 72 یس آل گرگان 
استراحت: شهرداری گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  دوشنبه 01 آبان 1396   
پس آل گرگان 59 - 74 نیروری زمینی
نفت آبادان  68 - 78 شهرداری تبریز 
پدافند رعد خوزستان 51 - 93 پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد  72 - 68 شهرداری گرگان 
استراحت: مهرام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 27 مهر 1396  
شهرداری گرگان 65 - 77 پدافند رعد خوزستان
پتروشیمی بندر امام 80 - 64 نفت آبادان
شهرداری تبریز 88 - 58 پس آل گرگان
نیروری زمینی 76 - 74 مهرام
استراحت: دانشگاه آزاد

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  دوشنبه 24 مهر 1396  
مهرام 68 - 59 شهرداری تبریز
پس آل گرگان 58 - 108 پتروشیمی بندر امام
نفت آبادان 76 - 71 شهرداری گرگان
پدافند رعد خوزستان 55 - 71 دانشگاه آزاد

کل اطلاعیه ها ...

گزارش تصویری