پنجشنبه 14 آذر 1398
دیگر خبرها

لیگ برتر آقایان


ليگ برتر بسکتبال ايران هفته نهم
  پنجشنبه 20 دی 1397  
ذوب آهن   77 - 63  پگاه ایران
شهرداری گرگان   79 - 89  پالایش نفت آبادان  
رعد پدافند هوایی دزفول   73 - 77  نیرو زمینی
شیمیدر تهران   79 - 57  آوِیژه صنعت پارسا 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هشتم
  پنجشنبه 13 دی 1397  
شهرداری گرگان   69 - 74  ذوب آهن
نیرو زمینی   77 - 63  پگاه ایران  
پالایش نفت آبادان   62 - 68  پتروشیمی بندر امام
آوِیژه صنعت پارسا   91 - 85  رعد پدافند هوایی دزفول 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هفتم
  پنجشنبه 06 دی 1397  
ذوب آهن   76 - 80  نیرو زمینی
پتروشیمی بندر امام   62 - 52  شهرداری گرگان  
پگاه ایران   70 - 81  آوِیژه صنعت پارسا
شیمیدور   57 - 52  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته ششم
  پنجشنبه 29 آذر 1397  
پتروشیمی بندر امام   81 - 57  ذوب آهن
آوِیژه صنعت پارسا   70 - 79  نیرو زمینی  
شهرداری گرگان   62 - 81  شیمیدور
پالایش نفت آبادان   91 - 49  رعد پدافند هوایی دزفول 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته پنجم
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
ذوب آهن   71 - 59  آوِیژه صنعت پارسا
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 17:00  
شیمیدور   85 - 88  پتروشیمی بندر امام  
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
رعد پدافند هوایی دزفول   64 - 77  شهرداری گرگان
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران   76 - 80  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 15:00  
ذوب آهن   54 - 69  شیمیدور
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام   97 - 42  رعد پدافند هوایی دزفول  
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان   74 - 61  نیروی زمینی
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 19:00  
شهرداری گرگان   68 - 66  پگاه ایران 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  جمعه 18 آبان 1397   
رعد پدافند هوایی دزفول   70 - 87    شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا   61 - 80  پالایش نفت آبادان  
پگاه ایران   49 - 95   پتروشیمی بندرامام
نیروی زمینی   61 - 68   شهرداری گرگان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 16:00  
شهرداری گرگان   64 - 62    آویژه صنعت پارسا امام
شیمیدور تهران   94 - 60  پگاه ایران  
ذوب آهن اصفهان   73 - 46   رعد پدافند دزفول
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 18:00  
پتروشیمی بندر امام   82 - 46   نیروی زمینی  

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران 67 - 63   رعد پدافند دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی لغو شد شهرداری گرگان  
نیروی زمینی 61 - 76  شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا امام 53 - 98  پتروشیمی بندر امام 
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان 71 - 55  ذوب آهن اصفهان
استراحت: شهرداری تبریز

لیگ برتر بانوان

ليگ برتر بانوان گروه الف دور برگشت هفته دهم
  پنجشنبه 20 دی 1397    
دانشگاه گلستان   64 - 83  پالایش نفت آبادان
گاز تهران   53 - 47  باژوند بوشهر
هیرو   52 - 48  دانشگاه آزاد

ليگ برتر بانوان گروه ب دور برگشت هفته دهم
  پنجشنبه 20 دی 1397    
نامی نو اصفهان   85 - 62  صدرای شیراز
پاز تهران   51 - 71  خانه بسکتبال بندرعباس
گروه بهمن تهران   83 - 56  نارسینا

ليگ برتر بانوان گروه الف دور برگشت هفته نهم
  پنجشنبه 13 دی 1397    
پالایش نفت آبادان   81 - 50  باژوند بوشهر
دانشگاه گلستان   47 - 112  هیرو
دانشگاه آزاد   81 - 46  گاز تهران

ليگ برتر بانوان گروه ب دور برگشت هفته نهم
  پنجشنبه 13 دی 1397    
صدرای شیراز   51 - 61  خانه بسکتبال بندرعباس
نامی نو اصفهان   62 - 88  گروه بهمن تهران
نارسینا   76 - 51  پاز تهران

ليگ برتر بانوان گروه الف دور برگشت هفته هشتم
  پنجشنبه 06 دی 1397    
هیرو   89 - 87  پالایش نفت آبادان
باژوند بوشهر   0 - 20  دانشگاه آزاد
گاز تهران   46 - 66  دانشگاه گلستان

ليگ برتر بانوان گروه ب دور برگشت هفته هشتم
  پنجشنبه 06 دی 1397    
گروه بهمن تهران   97 - 49  صدرای شیراز
خانه بسکتبال بندرعباس   59 - 61  نارسینا تهران
پاز تهران   39 - 86  نامی نو اصفهان

ليگ برتر بانوان گروه الف دور برگشت هفته دوم
  پنجشنبه 29 آذر 1397    
پالایش نفت آبادان   54 - 70  دانشگاه آزاد
گاز تهران   54 - 99  هیرو
دانشگاه گلستان   96 - 51  باژوند بوشهر

ليگ برتر بانوان گروه ب دور برگشت هفته دوم
  پنجشنبه 29 آذر 1397    
صدرای شیراز   80 - 65  نارسینا تهران
پاز تهران   27 - 93  گروه بهمن تهران
نامی نو اصفهان   79 - 40  خانه بسکتبال بندرعباس

ليگ برتر بانوان گروه الف دور برگشت هفته اول
  پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 11:00   
دانشگاه آزاد   63 - 43  دانشگاه گلستان
پالایش نفت آبادان   79 - 46  گاز تهران
  پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 15:00   
پاژوند بوشهر   40 - 115  هیرو

ليگ برتر بانوان گروه ب دور برگشت هفته اول
  پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 11:00   
خانه بسکتبال بندرعباس   35 - 92  گروه بهمن تهران
نارسینا تهران   52 - 58  نامی نو اصفهان
  پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 13:00   
صدرای شیراز   65 - 67  باز تهران

ليگ برتر بانوان گروه الف هفته پنجم
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 11:00   
پالایش نفت آبادان   63 - 57  دانشگاه گلستان
باژوند   65 - 65  شرکت ملی گاز
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 15:00   
دانشگاه آزاد   64 - 57  هیرو

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته پنجم
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 11:00   
صدرا   55 - 79  نامی نو
خانه بسکتبال بندر عباس   62 - 64  پاز تهران
  پنجشنبه 06 آذر 1397 ساعت 13:00   
نارسینا   49 - 82  گروه بهمن

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397   
باژون   55 - 84  پالایش نفت آبادان
هیرو   98 - 67  دانشگاه گلستان
شرکت ملی گاز   58 - 74  دانشگاه آزاد اسلامی
صدرا   54 - 64  خانه بسکتبال بندرعباس
گروه بهمن   62 - 70  نامی نو
پاز تهران   55 - 85   نارسینا

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته سوم
  پنجشنبه 24 آبان 1397   
پالایش نفت آبادان   65 - 86  هیرو
دانشگاه آزاد   89 - 43  باژوند
دانشگاه گلستان   59 - 57  شرکت ملی گاز
صدرا   60 - 93  گروه بهمن
نارسینا   58 - 66  خانه بسكتبال بندر عباس
نامي نو   71 - 42   پاز تهران

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته دوم
  جمعه 18 آبان 1397   
نارسینا 73 - 87  صدرا

ليگ برتر بانوان گروه الف هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 11:00  
دانشگاه آزادا اسلامی   65 - 67  پالایش نفت آبادان  
هیرو   104 - 56    شرکت ملی گاز تهران
باژوند 41 - 64  دانشگاه گلستان

ليگ برتر بانوان گروه ب هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 11:00  
گروه بهمن   90 - 58    پاز تهران
خانه بسکتبال بندرعباس 43 - 71  نامی نو اصفهان

ليگ برتر بانوان هفته اول
   
شرکت ملی گاز تهران 53 - 89 پالایش نفت آبادان
دانشگاه گلستان 33 - 82 دانشگاه آزاد اسلامی
هیرو 103 - 46 باژوند بوشهر
پاز تهران 51 - 65 صدرای شیراز
نامی نواصفهان 72 - 54 نارسینای تهران
گروه بهمن تهران 91 - 44 خانه بسکتبال بندرعباس


کل اطلاعیه ها ...

گزارش تصویری